Report

Sarara Diimaa – Red Line

– Siidaan aanolee fi calanqoo mariif hin dhihaatu. Seenaa dhugaa dhaloonni keenya irraa baratanidha. Siidaan akkanaa hedduun ni dhaabbata. Siidaan kan dhaabbatuuf haaloo kuufachuuf osoo hin taane yakki kaleessa dalagame akka irra hin deebi’amneef dhugaa jiru dhaloota barsiisuufidha. Siidaan Aanolee fi Calanqoo hariiroo Amaaraa fi Oromoo diiga jedhamee dhugaa awwaaluun hin danda’amu.

– Finfinneen kan Amaaraa, Guraagee yookiin saba biraa miti. Finfinneen kan Oromooti. Finfinnee Oromiyaaf deebisuuf qabsoo waggaa hedduutu gaggeeffame. Amaarri gamoo irratti ijaarrachuu danda’a. Lafti garuu kan qonnaan bulaa Oromooti. Lafa sanarraa qomoo Gullallee, Abichuu, Eekkaa fi kan birootu buqqaafame. Sooressi waan mana irratti ijaarrateef lafa keenya sooressaaf hin kenninu. Akkas taanaan falmiim Master Plan hin barbaachisu ture.

* Namoonni keenya gaafa jara ollaa keenyaa waliin haasoftan of eeggataa haasawaa.

Advertisements

Aanoole Big Scar Oromo never forget

Lammi Beenya irraa

Sarara Diimaa – Red Line

– Siidaan aanolee fi calanqoo mariif hin dhihaatu. Seenaa dhugaa dhaloonni keenya irraa baratanidha. Siidaan akkanaa hedduun ni dhaabbata. Siidaan kan dhaabbatuuf haaloo kuufachuuf osoo hin taane yakki kaleessa dalagame akka irra hin deebi’amneef dhugaa jiru dhaloota barsiisuufidha. Siidaan Aanolee fi Calanqoo hariiroo Amaaraa fi Oromoo diiga jedhamee dhugaa awwaaluun hin danda’amu.

– Finfinneen kan Amaaraa, Guraagee yookiin saba biraa miti. Finfinneen kan Oromooti. Finfinnee Oromiyaaf deebisuuf qabsoo waggaa hedduutu gaggeeffame. Amaarri gamoo irratti ijaarrachuu danda’a. Lafti garuu kan qonnaan bulaa Oromooti. Lafa sanarraa qomoo Gullallee, Abichuu, Eekkaa fi kan birootu buqqaafame. Sooressi waan mana irratti ijaarrateef lafa keenya sooressaaf hin kenninu. Akkas taanaan falmiim Master Plan hin barbaachisu ture.

* Namoonni keenya gaafa jara ollaa keenyaa waliin haasoftan of eeggataa haasawaa.

Dhaamsa Ilmaan Oromoo

Dhaamsa Ilmaan Oromoo Fayyadamtoota Social Media Taatan Hundaaf.
Yeroo waan tokko Barreessitanii Share gootan wanti Lama akka isiniin jedhamu beektuu?
Isaanis :-
1,Waan Dhugaa fi Barsiiftuu taate yoo barreesitan akka Eebbifamtan ykn Faarfamtan ykn Jaalatamtan waan nama Dhugaa taataniif qofa.
2,Yoo dubbii Abbaa hin qabne ykn Ka’umsaa fi ergaa hin qabne tan sobaa Hafarsitan immoo akka isin Taajjaban, ykn isin Jibban, ykn Balaleeffatan hoo beektuu?
Waa hundaafuu dubbachuun dura waan dubbannu beekuu caalaa beekumsi hin jiru kanaaf waan barreessinu beeknee, Madaallee osoo barreesinee nuuf Social Median carraa guddaadha Yaa Ilmaan Oromoo Beekaa keenna Abaaruun dura maalif akka inni Dubbate ykn maal akka inni jedhe Xiinxalaa, Abaarurra Gorsuuf kaadhaa, Yaada Bilchaataa kan nu ijaaru burqisiisuuf yaalaa isatu sadarkaa kanaan nu gahe waan taheef Horaa bulaa waaqni tokko nu taasise waliinu haa galchuun jedhaa.

Poll: 43 Percent Of Republicans Agreed That President Trump Should Have The Power To Shutdown News Organizations — JONATHAN TURLEY

The constant badgering of the media by President Donald Trump as “the enemy of the people” appears to have taken root within the Republican party if a recent Ipsos survey is accurate. The new public opinion survey found that 43 percent of self-identified Republicans said that they believed “the president should have the authority to close news […]

via Poll: 43 Percent Of Republicans Agreed That President Trump Should Have The Power To Shutdown News Organizations — JONATHAN TURLEY

Why nation Fail??

why Nation Fail??

Date 31 06 2018.

Why Ethiopian Nation Fail?
Nation that have achieved almost no political centralization ,such as Somalia Ethiopia and Afghanistan. This Nation are no need to talking about development. Nation fail due to extractive institutions in Africa special the Ethiopia as the economy crumbled the only thing left is to print money ,to buy support ,which lead to enormous hyperinflation.
Ethiopia state fail today because of their extractive economic institutions do not create the incentives needed for people to save, invest,and innovate only for Tigrian. Britain is rich because 1688 Britain hold a revolution that transformed the politics and thus the economics of the the nation. If Oromo can not fight political right and not won ,Oromo do not have economic opportunities. In the area of political right assured ordinary people must come to prosperity. Fundamentally it is a political transformation of this sort that is required for a poor society to became Rich.
As you can see Ethiopian society all are coming together, the hint is the Christians and Christian Muslim and Muslims together now you see old and young together all wanting the same thing ( change).
In the country like Ethiopia biased system of law and a provision of public services.
TPLF and OPDO institution all the rest party are I mean including the south + Amhara + Somalia depending on Extractive economy because such institutions are designed to extract incomes and wealth from one sunset of society to benefit a different sunset.
Example_ Tigrian people
It should therefore be no surprise that it is Oromo nation (society) not Tigrian or Somalia or Arabians ,that produced Jawar Mohammed, Mohammed Ademo,Dr Merara ,Lema and Dr Abiy and that it is Oromo, not even Egyptian that today produces innovative ideas such as love and addition (medemar)(plus) all.
In fact combination of extractive and inclusive institutions are generally unstable. Extractive economic institutions under inclusive political institutions are unlikely to survive for long. The good example is Ethiopia.
The current situation in Ethiopia Dr Abiy Ahmed living together with this system, it hamper growth and the so called Abiy activities.
This message is dedicated to Dr Abiy and his Zionist party OPDO and the corporate.
Good by . …